Team STRICTLY

YU YONEYA

HIROSHI SASAKI

RAI KASAMURA

TOY SUZUKI

CHIHO TAKAO

YUNA KOGA

TOMA MATSUURA

Anne Lise Geeraert